Vonnis rechtbank

Op 15 november 2017 doet de rechtbank uitspraak in de zaak van de laster en smaad van Con Robbesom en verzond deze uitspraak in het Nederlands:

 

Arrondissementsrechtbank Komló
Nummer: 2.Bpk.l 15/2017/9.

De arrondissementsrechtbank Komló, te Komló is zonder het houden van een zitting op 15 november 2017 gekomen tot het volgende

besluit:

De rechtbank legt de
beklaagde Con Robbesom:
geboren te […]
[…] staatsburger
wonende te […], […]

vanwege het delict laster in voortgezette handeling (punt b. artikel 1, 2 paragraaf 226 van het Wetboek van Strafrecht) 2 (zegge: twee) jaar en 6 (zes) maanden proeftijd op.

De tijdens de strafprocedure ontstane criminele kosten van 9.812 (negen duizend achthonderdtwaalf) forint worden gedragen door de Hongaarse Staat.

Tegen onderhavig besluit kan geen bezwaar aangetekend worden. De particuliere aanklager, de beklaagde en de juridische vertegenwoordiging kunnen binnen acht dagen na betekening van onderhavig besluit om het houden van een zitting verzoeken. Gebaseerd op dit verzoek houdt de rechtbank zitting.

Het verzoek tot het houden van een zitting heeft een opschortende werking op de tenuitvoerlegging van het besluit, behalve als de officier van justitie of de beklaagde uitsluitend bezwaar had tegen het besluit betreffende de criminele kosten. In de zitting beschikt de rechtbank alleen betreffende deze kwestie.

De aanvrager kan zijn/haar verzoek tot het houden van een zitting tot aan de aanvang van de zitting herroepen. Indien de persoon die om het houden van een zitting heeft verzocht niet verschijnt op de zitting en zijn/haar afwezigheid niet met gegronde redenen attesteert, dient dit beschouwd te worden als de herroeping van het verzoek tot het houden van de zitting.

Motivatie:

Vincent Eggermond particuliere aanklager heeft een particuliere aanklacht ingediend tegen de beklaagde Con Robbesom vanwege het delict laster.

De rechtbank heeft de bewijsvoeringsprocedure uitgevoerd en gebaseerd op de documenten de volgende stand van feiten vastgesteld:

De beklaagde Con Robbesom is […] staatsburger. Er staan geen gegevens ter beschikking met betrekking tot zijn vermogen en inkomsten. Hij is van onbesproken gedrag [in Hongarije].

De beklaagde Con Robbesom heeft op social media website Facebook met betrekking tot de particuliere aanklager Vincent Eggermond de volgende stellingen in de Nederlandse taal bekendgemaakt die geschikt zijn ter schending van reputatie.

[ingezonden stukken]

De particuliere aanklager Vincent Eggermond heeft op 1 juni 2017 een rechtsgeldige particuliere aanklacht ingediend tegen de beklaagde Con Robbesom vanwege het delict laster.

Gebaseerd op het hierboven genoemde heeft de rechtbank vastgesteld dat de beklaagde Con Robbesom met zijn houding die is beschreven in de stand van feiten het volgende heeft gerealiseerd:
het in artikel 1 paragraaf 226 van het Wetboek van Strafrecht vastgestelde en volgens punt b. artikel 2 gekwalificeerde en te bestraffen, volgens artikel 2 paragraaf 6 van het Wetboek van Strafrecht in voortgezette handeling het delict laster begaan in grote openbaarheid.

Toegepaste rechtsregels met betrekking tot de beklaagde:
Artikel 1 en 3 paragraaf 65 van het Wetboek van Strafrecht, artikel 2 paragraaf 339 van de Wet op de Strafprocedure, en paragraaf 543-550 van de Wet op de Strafprocedure.

Gebaseerd op artikel 1 paragraaf 259 van de Wet op de Strafprocedure heeft de rechtbank de gedetailleerde motivatie achterwege gelaten.

[download bestand Nederlands]

[download tekst Hongaars]

Dagvaarding Con Robbesom

Op 20 juli 2017 verzond de rechtbank van Komló een Dagvaarding in het Nederlands:

 

Komloí Járásbíróság / Arrondissementsrechtbank Komló
Nummer 2.Bpk.115/2017/1/1.
Bij het indienen van stukken dient naar dit nummer verwezen te worden

Dagvaarding

De aangever Vincent Eggermond heeft aangifte gedaan tegen de aangegeven partij Con Robbesom vanwege het vergrijp smaad.
Ter voorbereiding van de zitting (bewijsvoering) heeft de rechtbank voor

16 oktober 2017, 08:30 uur
in ruimte I/21 van de rechtbank Komló, Bajcsy Zs. U. 2
e e n   p e r s o o n l i j k   v e r h o o r   vastgesteld.
Hiervoor dagvaardt de rechtbank de aangever (met bijgesloten aangift).

Indien de aangever niet persoonlijk verschijnt voor het verhoor en zijn/haar absentie in onvoldoende mate ondersteunt, of in het geval dat hij/zij niet dagvaardbaar was omdat een wijziging in woonadres niet was doorgegeven, beschouwt de rechtbank dit als rejectie van de aanklacht en wordt de procedure gesuspendeerd.

Indien het verzuim van het verschijnen te wijten is aan factoren buiten zichzelf, kan binnen acht dagen na het persoonlijke verhoor attest ingediend worden.

Indien de partij later kennis gekregen heeft van het feit dat er een persoonlijk verhoor was, begint de termijn van acht dagen na het verkrijgen van kennis. Echter, attest kan niet ingediend worden na zes maanden.

Komló, 20 juli 2017

stempel: Arrondissementsrechtbank Komló

Dr. Szabolcs Szilágyi, rechter

 

 

 

Aangifte

Op 1 juni 2017 doe ik aangifte tegen Con Robbesom van laster en smaad. Vertaling van alle stukken naar het Hongaars zijn verricht en samengesteld in dit document door beëdigd vertaler Edwin van Schie, bekend van de Hongaarse School te Haarlem, Nederland. De uitdaging bij deze vertaling was met name “bepaalde” bewoordingen zo getrouw mogelijk over te zetten naar het Hongaars.

Een korte samenvatting van de aangifte:

De aangifte is gericht tegen Con Robbesom en het bedrijf Honed Imexma Kft. De aangever is Vincent Eggermond, eerst werkzaam voor Droomhuis Hongarije en daarna voor Eigen Huis Hongarije tussen 2013 en 2017.

Vanaf oktober 2013 vangt Con Robbesom aan met de laster en smaad met een opruiend karakter. Advocaat Dr. Németh Gábor stuurt een waarschuwing dat het lasteren dient te stoppen. Wat uit de stukken blijkt is dat Con Robbesom een deel van de laster verwijdert, maar de jaren erop er mee door gaat.

De stukken (schermafbeeldingen facebook-berichten, privé-berichten en e-mails) die aan de aangifte zijn toegevoegd zijn ten eerste de laster en smaad die op het moment van de aangifte nog op internet aanwezig is en de dreigementen die recentelijk door hem geuit zijn. Ook worden er schermafbeeldingen getoond van de in 2013 gepubliceerde laster.

De aangifte is gedaan bij het politiebureau van Pécs en het document met afbeeldingen is dezelfde dag naar het politiebureau verzonden.

Het originele aangifte-document: aangifte-tegen-con-robbesom-juni-2017.pdf

Het politiebureau in Pécs constateerde met de stukken in de aangifte strafbare feiten en stuurde het dossier op 8 juni 2017 door naar de rechtbank van Pécs. De officier bevestigde dit per e-mail in het Engels:

I would like to inform you that the report submitted to the Police Station in Pécs (Pécs Rendőrkapitányság) was filed with the registration number 02010-2018 / 2017bü. That report was forwarded to the District Court of Pécs (Pécsi Járásbíróság) for the purpose of conducting the proceedings.

Vertaald:

Ik zou u graag willen informeren, dat de aangifte die gedaan is bij het Politiebureau in Pécs geregistreerd is onder nummer 02010-2018 / 2017bü. De aangifte is doorgestuurd naar de Rechtbank van Pécs met als doel verdere procedures te vervolgen.

Het dossier werd daarna doorgezet naar de rechtbank van Komló. Er was sprake van een zomerreces (soort zomervakantie) bij de rechtbank. In die periode worden er geen rechtszaken gehouden. Anders was het dossier per direct in behandeling genomen door de rechtbank.